Regulamin Sklepu Internetowego TYSZERT.COM

(zwany dalej” Regulamin”)

 1. Niniejszy regulamin określa m.in:
  • zasady korzystania ze Sklepu Internetowego tyszert.com,
  • zasady składania zamówień na produkty/towary dostępne w Sklepie Internetowym,
  • sposoby dostarczania zamówionych produktów Klientowi oraz uiszczania przez Klienta ceny,
  • uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy,
  • zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Wszystkie towary prezentowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, są zaprojektowane i uszyte w Polsce oraz zostały wprowadzone na rynek polski z zachowaniem przepisów prawa.
 • Sprzedawca/Tyszert – Tyszert Ilona Leszczyńska z siedzibą w Rząśniku, 07-205, ulica Marii Konopnickiej 20
 • Sklep Internetowy/Sklep – sklep Sprzedawcy pod domeną www.tyszert.com .
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży rzeczy zawierana lub zawarta pomiędzy Tyszert a Klientem za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
 • Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową zgodnie z ustawą o prawach konsumenta tj. z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 683) oraz ustawa Kodeks cywilny.
 1. Klient będzie dokonywał zakupów w następujący sposób:
  • bez procedury rejestracji Klienta w Sklepie,
  • poprzez założenia konta – w tym przypadku Klient uzyska dostęp do dodatkowych funkcjonalności, w tym w szczególności historii zamówień, statusu zamówienia, numeru przesyłki, schowka czy programów rabatowych, o ile takowe zostaną przez Sprzedawcę wprowadzone.
 2. W celu prawidłowej realizacji zamówień przez Sprzedawcę Klient powinien przekazywać niezbędne dane zgodne z prawdą, aktualne oraz precyzyjne. W przypadku podania nieprawdziwych, nieaktualnych lub nieprecyzyjnych danych uniemożliwia to lub utrudnia realizację zamówień w Sklepie Internetowym.
 3. W przypadku wprowadzenia przez Sprzedawcę możliwości składania zamówień innymi środkami, np. przez telefon lub drogą mailową, Klient zobowiązany jest do zaznajomienia się z zapisami Regulaminu przed złożeniem zamówienia. Rozmowy z Klientami będą mogły być rejestrowane przez Sprzedawcę w celu zapewnienia należytej jakości obsługi.
 4. Tyszert ma prawo wprowadzania zmian do oferty Sklepu Internetowego, w tym przede wszystkim dokonywanie zmian w cenach towarów w odniesieniu do aktualnych wycen produkcji, przy czym wprowadzane zmiany nie dotyczą osób, które zawarły Umowę Sprzedaży przed wprowadzeniem zmian.
 5. Sklep funkcjonuje 24 godziny na dobę przez cały rok, za wyjątkiem okresów przerw technicznych związanych z modernizacją strony internetowej i usprawnianiem jej funkcjonalności. O przerwie w działalności Sklepu Klient zostanie poinformowany poprzez komunikat wyświetlany na stronie głównej Sklepu i/lub na innych kanałach komunikacji z Klientem (np. Facebook, Instagram).
 1. Klient dokonuje swobodnego wyboru towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym będących w aktualnej ofercie Sprzedawcy, w tym w szczególności wybiera rozmiar, kolor oraz model produktu.
 2. Po dokonanym wyborze towaru należy wybrać opcję „Dodaj do koszyka”. W kolejnym kroku Klient dokonuje wyboru formy płatności i sposobu dostawy spośród zaproponowanych przez Sprzedawcę; ma też możliwość dokonania zmian w zamówieniu. Ukończenie procesu zamawiania następuje poprzez wybranie przycisku „przejdź do kasy”.
 3. W kolejnym kroku Klient podaje dane identyfikacyjne umożliwiające dostawę zamówienia, w szczególności imię, nazwisko i adres dostawy. W przypadku Klientów posiadających konto w Sklepie Internetowym podanie w/w danych następuje w momencie założenia konta, dane mogą zostać zmienione w późniejszym okresie. Najpóźniej w tym momencie Klient jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem, a fakt ten potwierdza poprzez zaznaczenie opcji „przeczytałem/przeczytałam i akceptuję Regulamin”.
 4. Ukończenie zamówienia następuje po realizacji czynności opisanych powyżej i wybraniu przycisku „kupuję i płacę”.
 5. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia w przypadku, gdy dane podane przez Klienta są niepełne lub nieprawdziwe. Sprzedawca informuje Klienta o przyczynach braku możliwości realizacji zamówienia, umożliwiając tym samym Klientowi uzupełnienie bądź sprostowanie danych, celem możliwości realizacji zamówienia.
 6. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy realizacja danego zamówienia nie będzie możliwa z powodu braków towaru (przykładowo gdy na dany towar jednocześnie zamówienie złoży kilku Klientów lub nastąpi błąd serwera zmieniający stany magazynowe), Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o tym fakcie. W przypadku gdy Klient dokonał już płatności, zapłacona należność zostanie Klientowi niezwłocznie zwrócona lub też zostanie zaproponowana inna rzecz o tożsamej wartości w odniesieniu do pierwotnego zakupu (inny kolor, model). W przypadku gdy zamówienie będzie mogło zostać zrealizowane jedynie częściowo, Klient ma prawo bądź do realizacji zamówienia częściowego bądź też prawo do odstąpienia od umowy w całości.
 7. Potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży jest przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi wiadomości e-mail na adres Klienta podany przez niego w zamówieniu zawierającego oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i zawarciu umowy. Każde zamówienie posiada swój indywidualny numer, wskazuje ilość zamówionych towarów, ich cenę, formę płatności, sposób i koszt wysyłki.
 8. Poprzez zgodę na treść Regulaminu Klient wyraża także zgodę na kontakt ze Sklepem (poprzez e-mail).
 9. Czas odpowiedzi na zapytania Klientów wynosi do 10-ciu dni roboczych.
 1. Sklep oferuje następujące sposoby płatności za towar i koszty dostawy:
  płatność za pobraniem – zapłata następuje gotówką do rąk kuriera dostarczającego zamówienie;
  płatność w formie przedpłaty – przelew bankowy, PayU lub Paypal (płatności elektroniczne).
 2. W przypadku, gdy płatność elektroniczna nie jest możliwa lub transakcja nie zostanie ukończona, Klient ma możliwość zmiany sposobu płatności na płatność za pobraniem bądź otrzyma niezbędne dane do dokonania przelewu. Zmiana sposobu płatności z wybranego podczas realizacji zamówienia, wymaga kontaktu mailowego Klienta ze Sprzedającym w celu dokonania niezbędnych ustaleń. Dane do przelewów bankowych znajdują się również w zakładce kontakt na stronie Sklepu Internetowego.
 3. Płatność w formie przedpłaty powinna zostać dokonana w ciągu 3 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia. Po upływie 3 dni kalendarzowych zamówienie zostanie automatycznie anulowane. Zapłatę uważa się za dokonaną z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy lub też za przesłanie potwierdzenia płatności za zamówienie drogą mailową na adres mailowy Sprzedawcy. W sytuacjach wyjątkowych, po wcześniejszym ustaleniu drogą mailową, możliwe jest wydłużenie czasu oczekiwania na płatność Klienta do 10 dni kalendarzowych.
 4. Sprzedawca realizuje zamówienia na terenie UE. Przesyłki są realizowane za pośrednictwem wybranych przez Tyszert firm kurierskich. Aktualne ceny wysyłek znajdują się na stronie internetowej Sprzedającego oraz są widoczne podczas realizacji zamówienia. Przesyłki na terenie kraju wysyłane są bezpłatnie. Przesyłki pobraniowe realizowane są dla zamówień do kwoty 1000 PLN.
 5. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są wyrażone w walucie polskiej i są cenami brutto, tj. zawierają należny podatek od towarów i usług VAT. Ewentualne koszty przesyłki zawarte są w osobnej pozycji.
 6. Przy każdym towarze znajduje się informacja o czasie realizacji zamówienia rozumianego jako czas wysłania przesyłki do Klienta od momentu złożenia zamówienia opłacanego za pobraniem, a w przypadku zamówień opłacanych w formie przedpłaty – od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy. Czas realizacji zamówienia oznaczany jest w dniach roboczych.
 7. Standardowy czas realizacji zamówień Sklepu Internetowego to 2-10 dni roboczych. Jeśli termin miałby być przekroczony przez Sprzedawcę, Klient zostanie o tym poinformowany drogą mailową.
 8. Kurier podejmuje dwie próby doręczenia przesyłki, a w przypadku braku możliwości doręczenia kurier pozostawia Klientowi stosowną informację – awizo.
 9. Wraz z zamówieniem Klientowi dostarczany jest paragon lub faktura VAT (na życzenie zawarte w uwagach do zamówienia w Sklepie).
 10. Uwagi dotyczące obsługi zamówień (np. preferowane godziny dostawy) Klient powinien przekazać w polu: „uwagi do zamówienia”, widocznym podczas realizacji zamówienia.
 11. Dla zapewnienia prawidłowej obsługi ewentualnej reklamacji, Klient powinien przy odbiorze przesyłki sprawdzić stan opakowania przesyłki i ewentualne zastrzeżenia zgłosić kurierowi celem sporządzenia protokołu stwierdzającego istnienie wad, braków lub uszkodzeń.
 1. Uprawnieniem Konsumenta dokonującego zakupów na odległość (za pośrednictwem Sklepu Internetowego) jest możliwość odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia odbioru przesyłki.
  Uwaga! prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od zakupu dokonanego na odległość bez podania przyczyny przysługuje wyłącznie klientowi będącemu konsumentem. Jeśli zatem zakupu dokonał przedsiębiorca, (np. prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą) do końca 2020 roku nie będzie mógł skorzystać z tego uprawnienia.
  Uprawnienie to dla Konsumenta wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od daty odbioru przesyłki co jest równoznaczne z tym, że zwroty dokonane po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
 2. W celu skorzystania z tego uprawnienia Konsument powinien poinformować Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy poprzez złożenie oświadczenia w tym przedmiocie. Odstąpienie powinno mieć formę pisemną – przesłaną listem poleconym, bądź formę elektroniczną podpisaną przez Konsumenta. Wzór formularza odstąpienia od umowy jest dostępny na stronie internetowej Sprzedawcy. Zrealizowanie przez Klienta prawa odstąpienia od umowy za pośrednictwem formularza ułatwia i przyspiesza jego rozpatrzenie przez Sklep.
 3. Wraz ze złożeniem przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy (rozumianego jako nadanie listu poleconego lub wysłanie oświadczenia drogą elektroniczną z podpisem Konsumenta), Konsument powinien dokonać zwrotu towaru poprzez jego wysyłkę na następujący adres: TYSZERT Ilona Leszczyńska, ulica Macieja Rataja 18, 07-205 Rząśnik. Towar wraz z czytelnie wypełnionym Formularzem odstąpienia od umowy należy nadać przesyłką rejestrowaną dla zachowania dowodu odesłania towarów do Sprzedawcy. Nie załączenie Formularza może utrudnić, wydłużyć lub uniemożliwić sprawną realizację zwrotu środków na rachunek Konsumenta.
 4. Warunkiem dokonania zwrotu jest odesłanie produktu w formie nie noszącej śladów użytkowania wraz z kompletem metek, oryginałem lub kopią dowodu zakupu (paragon, faktura VAT, wyciąg z konta).
 5. W przypadku odesłania produktów noszących ślady użytkowania (np. wyprane), nieposiadających oryginalnych metek lub też bez dowodu zakupu (paragon, faktura), zwrot nie będzie mógł zostać zrealizowany, a produkt zostanie odesłany z powrotem na adres Konsumenta.
 6. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane kwoty pieniężne wraz z kosztami przesyłki (za wyjątkiem kosztów dodatkowych, a wynikających z wybranego przez Konsumenta innego niż najtańszy sposobu dostarczenia towaru). Za koszty przesyłki rozumie się koszty przesyłki, jakie Konsument poniósł w związku z zakupem towaru, nie zaś z jego zwrotem – Sprzedawca nie zwraca kosztów nadania przesyłki zwrotnej. Zwrot kosztów nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych liczonych od daty otrzymania przesyłki zawierającej zwracany towar wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
  Uwaga! samo oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysłane przykładowo via e-mail bez jednoczesnego odesłania rzeczy nie jest wystarczające aby zwrot był uznany. Przypominamy że zgodnie z obowiązującym prawem Konsument ma 14 dni na skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy.
  W przypadku częściowego odstąpienia od umowy, Sprzedawca nie zwraca kosztów przesyłki o których mowa powyżej. Zwrot otrzymanych kwot pieniężnych nastąpi na rachunek bankowy Konsumenta z którego dokonał zapłaty za zamówienie, również w przypadku zamówień opłacanych za pobraniem. W przypadku zamówień opłaconych przez systemy szybkich płatności – zwrot za zamówienie nastąpi tą samą drogą, którą została zrealizowana płatność (tj. PayU, PayPal). W każdym przypadku odstąpienia Konsument jest uprawniony do wskazania numeru rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot otrzymanych kwot pieniężnych. Konsument nie ponosi kosztów Sprzedawcy dokonania zwrotu.
 7. Sprzedawca jest uprawniony do powstrzymania się ze zwrotem kwot pieniężnych do czasu otrzymania zwracanego towaru wraz z dokumentami koniecznymi do dokonania zwrotu – wypełniony Formularz oraz dowód płatności.
 8. Konsument dokonuje zwrotu towaru na własny koszt. Konsument powinien zabezpieczyć zwracany towar przed uszkodzeniem w trakcie transportu. Konsument nie ma możliwości wysłania paczek ze zwrotami na koszt Sprzedawcy. Paczki wysyłane za pobraniem lub na koszt Sprzedawcy nie będą odbierane.
 9. Konsument ponosi wobec Sprzedawcy odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towarów, w szczególności wynikłych z uszkodzenia towarów lub korzystaniem z nich w nieodpowiedni sposób. Zawarcie umowy na odległość przyznaje Konsumentowi prawo do zbadania właściwości towarów i ewentualnego odstąpienia od umowy, jednakże nie daje prawa do korzystania z towarów w sposób nieograniczony. Sprzedawca ma prawo żądać pokrycia szkód i kosztów w przypadku gdy ustali, iż Konsument korzystał z towarów sposób nieodpowiedni i niezgodny z prawem.
 10. Zwroty nieposiadające kompletnych danych umożliwiających ich realizacje (produkt, paragon, formularz), nie będą rozpatrywane. Za kompletne informacje uważa się podanie w sposób czytelny następujących informacji: Imię i Nazwisko Konsumenta, numer zamówienia, data otrzymania paczki, nazwa i rozmiar produktu, numer rachunku bankowego, suma zwrotu, czytelny podpis. Konsument ponosi odpowiedzialność za poprawność danych zawartych w Formularzu odstąpienia od umowy.
 11. Informacje o przyjęciu i postępach zwrotu znajdują się w panelu klienta na stronie Sprzedającego lub są udzielane drogą mailową. Konsument nie otrzymuje dodatkowych informacji mailowych na temat akceptacji zwrotu. Zwrot środków na rachunek Konsumenta jest potwierdzeniem przyjęcia zwrotu towaru. O braku możliwości zrealizowania zwrotu – w uzasadnionych przypadkach (jak np. przekroczenie terminu lub towar ze śladami użytkowania), Konsument zostanie powiadomiony drogą mailową, a następnie zostanie mu odesłany towar na adres wskazany w zamówieniu będącym przedmiotem zwrotu.
 1. 7.1 Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi rzeczy bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili, a które zostały stwierdzone przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi.
 2. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji, o ile wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia odebrania zamówienia.
 3. Celem skorzystania z prawa do reklamacji Klient powinien odesłać reklamowany towar na adres Sklepu (TYSZERT Ilona Leszczyńska z siedzibą w: 07-205 Rząśnik, ul. Rataja 18) wraz z opisem stwierdzonych wad. Klient może w tym celu skorzystać z Formularza Reklamacji dostępnego na stronie internetowej Sprzedawcy. Do reklamacji należy dołączyć oryginał lub kopię paragonu (faktury VAT) oraz podany numer zamówienia.
 4. Klient składający reklamację na zasadach rękojmi może wnioskować o jedno z następujących działań:
  – wymiany towaru na nowy,
  – naprawy towaru,
  – obniżenia ceny,
  – odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji oraz braku wskazania żądania Klienta, Sprzedawca w pierwszej kolejności naprawi uszkodzony towar bądź wymieni go na nowy nieposiadający wad. Jeśli naprawa lub wymiana towaru nie będzie możliwa, Sprzedawca zwróci koszty produktu wraz z kosztami przesyłki reklamowanego produktu.
 6. Jeśli Klient wnioskuje o odstąpienie od umowy, w ramach reklamacji z tytułu rękojmi, wówczas Tyszert ma prawo zbadać czy reklamowana wada ma charakter istotny. Zgodnie z przepisami prawa oraz wykładnią Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów istotność wady należy analizować z uwzględnieniem jej znaczenia dla przeznaczenia rzeczy oraz celu w jakim rzecz została zakupiona.
  Przykładowo, zepsuty pilot od telewizora nie uprawnia do odstąpienia od umowy zakupu telewizora, natomiast zakup samochodu który nie jeździ uprawnia od odstąpienia od umowy zakupu tego samochodu (źródło: www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl).
 7. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania reklamacji (rozumianego jako oświadczenie Klienta wraz ze zwrotem towaru objętego reklamacją).
 8. Gdy Sprzedawca uzna reklamację za niezasadną, odeśle towar do Klienta oraz udzieli na piśmie informacji o przyczynie nieuznania reklamacji.
 1. Poprzez skorzystanie z funkcjonalności Sklepu Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez TYSZERT Ilona Leszczyńska z siedzibą w: 07-205 Rząśnik, Marii Konopnickiej 20, który w tym zakresie pełnić będzie funkcję administratora danych osobowych. Dane osobowe udostępnione przez Klienta obejmują w szczególności imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu. Dane osobowe Sprzedawca wykorzystywać będzie wyłącznie do realizacji zamówień oraz do przesyłania (o ile Klient wyrazi na to zgodę) informacji o nowych towarach, ofertach promocyjnych i treściach reklamowych.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do gromadzenia danych osobowych z najwyższą starannością oraz do chronienia tych danych przed dostępem osób nieuprawnionych. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
 3. Klient ma prawo odmówić podania danych osobowych, jednakże w takim przypadku Sprzedawca nie będzie miał możliwości realizacji zamówienia.
 4. W przypadku pozyskania danych osobowych Klientów, Sprzedawca będzie ich administratorem oraz będzie dokonywał ich przetwarzania zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2016 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawy z dnia o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. z dnia 27 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030) oraz zgodnie z ogólnym Rozporządzeniem Ochrony Danych Osobowych z dnia (zwany dalej „Rodo”) .
 1. Klient ma możliwość złożenia skargi na Sprzedawcę w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE), która stanowi internetowy system rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (dalej: Platforma ODR), dostępne pod adresem ec.europa.eu/odr. Sprzedawca informuje, iż wskazana metoda rozstrzygania sporów ma charakter dobrowolny, czyli Sprzedawca nie jest zobowiązany do skorzystania z tej metody rozwiązywania sporów.
 2. Spory pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem rozpatrywać będą właściwe sądy powszechne.
 1. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do zdjęć produktów należą do Sprzedającego.
 2. Zabrania się korzystania ze Sklepu w sposób naruszający uprawnienia Sprzedającego bądź innych podmiotów.
 3. Zabronione jest rozpowszechnianie bez zgody Sprzedającego jakichkolwiek elementów Sklepu (opisów bądź zdjęć produktów), w tym w szczególności znaku towarowego Sklepu.
 1. Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie w przypadku zawierania umowy sprzedaży na odległość w ramach zakupów realizowanych w sklepie internetowym tyszert.com.
 2. Regulamin stanowi integralną część zamówienia oraz zawieranej umowy sprzedaży. W przypadku wprowadzania zmian w Regulaminie, Strony związane są Regulaminem obowiązującym w dacie złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Gdyby którekolwiek z postanowień Regulaminu było lub miało stać się nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają dla Stron wiążące. Nieważne postanowienia Regulaminu zostaną zastąpione przez Sprzedawcą zapisami zgodnymi z prawem.
 4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

Polityka prywatności i cookies TYSZERT

Niniejsza polityka prywatności i cookies (dalej zwana „Polityką”) zawiera informacje związane z przetwarzaniem przez administratora strony internetowej www.tyszert.com Twoich danych osobowych, jak również z wykorzystywaniem plików cookies. Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

Administratorem Twoich danych jest Ilona Leszczyńska prowadząca działalność pod firmą Tyszert, z siedzibą w 07-205 Rząśnik, przy ulicy Marii Konopnickiej 20  dalej zwana „Administrator”ub „Tyszert”. 

Możesz kontaktować się z Administratorem drogą mailową pisząc na adres: info@tyszert.com.

ZWAŻYWSZY ŻE, Administrator prowadzi sklep internetowy z odzieżą pod marką Tyszert;
ZWAŻYWSZY ŻE, Administrator w celu prowadzenia wyżej opisanej działalności przetwarza, gromadzi i wykorzystuje dane osobowe klientów; 

Administrator niniejszym oświadcza: 

Administrator zastosował środki organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności zabezpieczył dane osobowe użytkownika przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 1. Dane klienta będą przetwarzane w celu:
  a. spełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji praw klienta i w związku z tym archiwizowania jego żądań kierowanych do Administratora lub w celu informowania klienta o zagrożeniach dla jego prywatności – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  b. spełnienia obowiązków z zakresu prawa podatkowego – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  c. zawarcia i wykonania umowy – kiedy klient rejestruje konto w sklepie internetowym Tyszert lub kiedy dokonuje zakupy za pośrednictwem platformy internetowej www.tyszert.com – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  d. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – np. jeśli Klient złoży reklamację – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  d. wysyłania newslettera, czyli informacji o nowościach i promocjach –– art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  e. tworzenia profilu Klienta na podstawie jego preferencji i upodobań w celu wysyłania spersonalizowanej reklamy – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  f. Tworzenia profilu klienta na podstawie jego preferencji i upodobań oraz dokonanych zakupów – w celu przyznania klientowi rabatu – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 2. Administrator oświadcza, że będzie przetwarzał dane Klienta przez następujący czas:
  a. spełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji praw Klienta i w związku z tym archiwizowania żądań Klienta kierowanych do Administratora oraz informowania Klienta o zagrożeniach dla jego prywatności – do czasu upływu terminów przedawnienia,
  b. spełnienia obowiązków z zakresu prawa podatkowego – przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego,
  c. zawarcia i wykonania umowy – kiedy Klient rejestruje konto na platformie internetowej Tyszert lub kiedy dokonuje zakupu na stronie internetowej www.tyszert.com – do upływu terminów przedawnienia,
  d. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – np. jeśli Klient złoży reklamację – do upływu terminów przedawnienia,
  e. wysyłania newslettera, czyli informacji o nowościach i promocjach – do czasu utraty przydatności, chyba że klient wcześniej wycofa swoją zgodę,
  f. tworzenia profilu klienta na podstawie Twoich preferencji i upodobań w celu wysyłania klientowi spersonalizowanej reklamy – do czasu wniesienia przez klienta sprzeciwu,
  g. tworzenia profilu klienta na podstawie jego preferencji i upodobań oraz dokonanych zakupów – w celu przyznania klientowi rabatu – do czasu utraty przydatności, chyba że wcześniej klient wycofa swoją zgodę.
 3. Podanie danych Klienta jest:
  a. obowiązkiem prawnym – kiedy wymagają tego przepisy prawa
  b. warunkiem zawarcia umowy – kiedy klient rejestruje konto lub dokonuje zakupów,
  c. warunkiem wysyłania klientowi informacji o nowościach i promocjach – odnośnie newslettera
  d. warunkiem przesyłania klientowi spersonalizowanych reklam lub udzielania rabatów – odnośnie tworzenia profilu klienta.
 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych na gruncie RODO klientowi przysługują następujące uprawnienia:
  a. prawo do informacji, jakie dane osobowe klienta są przez przetwarzane oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest bezpłatne, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;
  b. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) klient ma prawo zażądać ich sprostowania;
  c. w określonych sytuacjach klient może zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być Administratorowi potrzebne; kiedy skutecznie zostanie cofnięta zgoda na ich przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania danych doszło niezgodnie z prawem; jeśli konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego;
  d. w przypadku, gdy dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania zawartej umowy, klient ma prawo przenieść swoje dane do innego administratora;
  e. jeśli klient uzna, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych, klient może również zażądać, aby Administrator przez określony czas,(np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;
  f. Administrator przetwarza dane osobowe klienta m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania klient ma możliwość wyrażenia sprzeciwu i wycofania swojej zgody;
  g. w celu przetwarzania danych osobowych klienta w związku z prowadzoną działalnością Tyszert poprosił lub poprosi klienta o wyrażenie zgody. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wysłanej wiadomości mailowej;
  h. klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Administrator oświadcza, że platforma korzysta z plików „cookies” (ciasteczka).
 2. Rozpoczynając korzystanie ze strony internetowej klient akceptuje poprzez aktywację przycisku “Akceptuj” umieszczenie przez stronę internetową na urządzeniu klienta (np. komputerze, telefonie) plików cookies.
 3. Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie użytkownika lub osób trzecich.
 4. Administrator może umieszczać na urządzeniu użytkownika i osób trzecich zarówno pliki trwałe jak i tymczasowe.
 5. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:
  a. zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Platformy,
  b. statystycznym,
  c. przystosowania Platformy do preferencji Użytkowników.
 6. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast w stosunku do plików trwałych zamknięcie przeglądarki nie powoduje ich usunięcia.
 7. Administrator korzysta z Google Analytics, które używa plików cookies znajdujących się na urządzeniu Użytkownika i osób trzecich w celu sporządzenia statystyk odnośnie wielkości ruchu na platformie oraz sposobu korzystania z platformy.
 8. Administrator korzysta z serwera, który zapisuje automatycznie w logach serwera w celu analizy pracy systemu informatycznego informacje dotyczące urządzenia, którego użytkownicy używają łącząc się z platformą tj. o typie urządzenia i przeglądarki z jakiej korzysta Użytkownik, o IP komputera Użytkownika, dacie i godzinie wejścia, tekstowy opis zdarzenia, kwalifikacja zdarzenia.
 9. Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możesz sprawdzić czy na Twoim urządzeniu zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez stronę internetową lub inne strony. Jednakże usunięcie lub zablokowanie plików cookies może spowodować problemy z korzystaniem ze strony internetowej. Więcej informacji o usuwaniu, modyfikacji lub blokowaniu plików cookies znajdziesz pod adresem http://www.cookiecentral.com/faq/.
 10. Zgodnie z międzynarodowymi standardami NAI (https://www.networkadvertising.org/), Administrator przechowuje je przez okres do pięciu lat.
 1. Polityka obowiązuje od dnia 1.01.2019 roku. Informacje o jakiekolwiek zmianie Polityki zostaną klientowi udostępnione drogą mailową na adres podany podczas rejestracji konta użytkownika.