Regulamin Sklepu Internetowego TYSZERT.COM

(zwany dalej” Regulamin”)

 1. Podmiotem prowadzącym Sklep pod domeną www.tyszert.com jest TYSZERT Ilona Leszczyńska z siedzibą w: 07-205 Rząśnik, Marii Konopnickiej 20 (zwana dalej” Sprzedawcą”).
 2. Wszystkie towary prezentowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Wszystkie towary prezentowane w sklepie są zaprojektowane i uszyte w Polsce.
 4. W przypadku pozyskania danych osobowych Klientów, Sprzedawca będzie ich administratorem oraz będzie dokonywał ich przetwarzania zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2016 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawy z dnia o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. z dnia 27 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030) oraz zgodnie z ogólnym Rozporządzeniem Ochrony Danych Osobowych z dnia (zwany dalej „Rodo”)  .
 5. W przypadku umów sprzedaży zawieranych z Konsumentami, czyli osobami fizycznymi zawierającymi ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową zastosowanie mają ustawa o prawach konsumenta tj. z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 683) oraz ustawa Kodeks cywilny.
 6. Osoba zainteresowana zawarciem umowy sprzedaży ze Sprzedawcą określana będzie w dalszej części mianem Klienta.
 7. Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży. Zdjęcia mają charakter poglądowy, jednakże staraniem Sprzedawcy towary prezentowane są w sposób najbardziej zbliżony do rzeczywistego wyglądu. Poprzez złożenie zamówienia Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży.
 8. Dla sprawnej realizacji zamówień przez Sprzedawcę Klient powinien przekazywać niezbędne dane zgodne z prawdą, aktualne oraz precyzyjne. W przypadku podania nieprawdziwych, nieaktualnych lub nieprecyzyjnych danych uniemożliwia to lub utrudnia realizację zamówień w Sklepie Internetowym.
 9. Zawarcie umowy przez Klienta i dokonywanie zakupów będzie możliwe w następujący sposób:
  9.1 bez procedury rejestracji Klienta w Sklepie,
  9.2. poprzez założenia konta – w tym przypadku Klient uzyska dostęp do dodatkowych funkcjonalności, w tym w szczególności historii zamówień, statusu zamówienia, numeru przesyłki, schowka czy programów rabatowych, o ile takowe zostaną przez Sprzedawcę wprowadzone.
 10. W przypadku wprowadzenia przez Sprzedawcę możliwości składania zamówień innymi środkami, np. przez telefon lub drogą mailową, Klient zobowiązany jest do zaznajomienia się z zapisami Regulaminu przed złożeniem zamówienia. Rozmowy z Klientami będą mogły być rejestrowane przez Sprzedawcę w celu zapewnienia należytej jakości obsługi.
 11. Sprzedawca realizuje zamówienia na terenie całego świata. Przesyłki na terenie Polski są realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub Poczty Polskiej. Wysyłki zagraniczne realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej. Aktualne ceny wysyłek znajdują się na stronie internetowej Sprzedającego oraz są widoczne podczas realizacji zamówienia.  Przesyłki na terenie kraju o wartości powyżej 700 PLN wysyłane są bezpłatnie. Za przesyłki pobraniowe bez względu na wartość zamówienia pobierana jest opłata w wysokości 17 zł.
 12. Wszystkie ceny podane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają należny podatek od towarów i usług VAT. Ewentualne koszty przesyłki zawarte są w osobnej pozycji.
 13. Uprawnieniem Sprzedawcy jest wprowadzanie zmian do oferty Sklepu, w tym przede wszystkim dokonywanie zmian w cenach towarów w odniesieniu do aktualnych wycen produkcji, przy czym wprowadzane zmiany nie dotyczą osób, które zawarły umowę sprzedaży przed wprowadzeniem zmian.
 1. Dla dokonania zakupów w Sklepie Klient:
  1. dokonuje swobodnego wyboru towarów znajdujących się na Stronie i będących w aktualnej ofercie Sprzedawcy, w tym w szczególności dokonując wyboru rozmiaru, koloru czy innych cech danego towaru, o ile wybór w danym przypadku jest możliwy;
  2. po dokonanym wyborze towaru należy wybrać opcję „Dodaj do koszyka”;
  3. w kolejnym kroku Klient dokonuje wyboru formy płatności i sposobu dostawy spośród zaproponowanych przez Sprzedawcę, ma też możliwość dokonania zmian w zamówieniu, ewentualnie zrezygnować z zakupów w Sklepie. Ukończenie dokonania zamówienia następuje poprzez wybranie przycisku „Przejdź do kasy”.
  4. w kolejnym kroku Klient winien podać dane umożliwiające dostawę zamówienia, w szczególności imię, nazwisko i adres dostawy. W przypadku Klientów posiadających konto w Sklepie podanie w/w danych następuje w momencie założenia konta, dane mogą zostać zmienione w późniejszym okresie. Najpóźniej w tym momencie Klient jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem, a fakt ten potwierdza poprzez zaznaczenie opcji „Przeczytałem/am i akceptuję Regulamin”.
  5. w kolejnym kroku Klient winien podać dane umożliwiające dostawę zamówienia, w szczególności imię, nazwisko i adres dostawy. W przypadku Klientów posiadających konto w Sklepie podanie w/w danych następuje w momencie założenia konta, dane mogą zostać zmienione w późniejszym okresie. Najpóźniej w tym momencie Klient jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem, a fakt ten potwierdza poprzez zaznaczenie opcji „Przeczytałem/Przeczytałam i akceptuję Regulamin”.
  6. Ukończenie zamówienia następuje po realizacji pkt 1a – 1e i wybraniu przycisku „Kupuję i płacę”.
  7. Z momentem ukończenia zamówienia pomiędzy Stronami dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towarów. Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Sprzedawcy.
 2. Sklep funkcjonuje 24 godziny na dobę przez cały rok, za wyjątkiem okresów przerw technicznych związanych z modernizacją Strony i usprawnianiem jej funkcjonalności. O przerwie w działalności Sklepu informować będzie informacja wyświetlana na stronie głównej Sklepu i/lub na innych kanałach komunikacji z Klientem (np. Facebook, Instagram).
 3. Sprzedawca jest uprawniony do odmowy realizacji zamówienia w przypadku gdy dane podane przez Klienta są niepełne lub nieprawdziwe. Sprzedawca informuje Klienta o przyczynach braku możliwości realizacji zamówienia, umożliwiając tym samym Klientowi uzupełnienie bądź sprostowanie danych, celem możliwości realizacji zamówienia.
 4. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy realizacja danego zamówienia nie będzie możliwa z powodu braków towaru (przykładowo gdy na dany towar jednocześnie zamówienie złoży kilku Klientów lub nastąpi błąd serwera zmieniający stany magazynowe), Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o tym fakcie. W przypadku gdy Klient dokonał już płatności, zapłacona należność zostanie Klientowi niezwłocznie zwrócona lub też zostanie zaproponowana inna rzecz o tożsamej wartości w odniesieniu do pierwotnego zakupu (inny kolor, model). W przypadku gdy zamówienie będzie mogło zostać zrealizowane jedynie częściowo, Klient ma prawo bądź do realizacji zamówienia częściowego bądź też prawo do odstąpienia od umowy w całości.
 5. Potwierdzeniem zawarcia umowy jest przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi wiadomości e-mail na adres Klienta podany przez niego w zamówieniu zawierającego oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i zawarciu umowy. Każde zamówienie posiada swój indywidualny numer, wskazuje ilość zamówionych towarów, ich cenę, formę płatności, sposób i koszt wysyłki.
 6. Poprzez zgodę na treść Regulaminu Klient wyraża także zgodę na kontakt ze Sklepem poprzez e-mail.
 7. Czas odpowiedzi na zapytania Klientów wynosi do 10ciu dni roboczych.
 1. Sklep oferuje następujące sposoby płatności za towar i koszty dostawy:
  a) płatność za pobraniem – zapłata następuje gotówką do rąk kuriera dostarczającego zamówienie;
  b) płatność w formie przedpłaty – przelew bankowy, PayU lub Paypal (płatności elektroniczne).
 2. W przypadku gdy płatność elektroniczna nie będzie możliwa lub transakcja nie zostanie ukończona, Klient będzie miał możliwość do zmiany sposobu płatności na płatność za pobraniem bądź otrzyma niezbędne dane do dokonania przelewu. Zmiana sposobu płatności z wybranego podczas realizacji zamówienia, wymaga kontaktu mailowego Klienta ze Sprzedającym w celu dokonania ustaleń. Dane do przelewów bankowych znajdują się również w zakładce kontakt na stronie Sklepu.
 3. Płatność w formie przedpłaty winna zostać dokonana w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty złożenia Zamówienia. Po upływie 5 dni kalendarzowych zamówienie zostanie anulowane przez system Sklepu. Zapłatę uważa się za dokonaną z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy lub też za przesłanie potwierdzenia płatności za zamówienie drogą mailową na adres mailowy Sprzedawcy. W sytuacjach wyjątkowych, po wcześniejszym ustaleniu drogą mailową, możliwe jest wydłużenie czasu oczekiwania na płatność Klienta do 10. dni kalendarzowych.
 4. Przy każdym towarze znajduje się informacja o czasie realizacji zamówienia rozumianego jako czas wysłania przesyłki do Klienta od momentu złożenia zamówienia opłacanego za pobraniem, a w przypadku zamówień opłacanych w formie przedpłaty – od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy. Czas realizacji zamówienia oznaczany jest w dniach roboczych.
 5. Standardowy czas realizacji zamówień Sklepu to 2-10 dni roboczych. Jeśli termin miałby być przekroczony przez Sprzedawcę, Klient zostanie o tym poinformowany drogą mailową.
 6. Kurier podejmuje dwie próby doręczenia przesyłki, a w przypadku braku możliwości doręczenia kurier pozostawia Klientowi stosowną informację – awizo.
 7. Wraz z zamówieniem Klientowi dostarczany jest paragon lub faktura VAT (na życzenie zawarte w uwagach do zamówienia w Sklepie).
 8. Uwagi dotyczące obsługi zamówień (np. preferowane godziny dostawy) Klient winien przekazać w polu: „Uwagi do zamówienia”, widocznym podczas realizacji zamówienia.
 9. Dla zapewnienia prawidłowej obsługi ewentualnej reklamacji, Klient winien przy odbiorze przesyłki sprawdzić stan opakowania przesyłki i ewentualne zastrzeżenia zgłosić kurierowi celem sporządzenia protokołu stwierdzającego istnienie wad, braków lub uszkodzeń.
 1. Uprawnieniem Klienta jest możliwość odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia odbioru przesyłki. Uwaga! Uprawnienie to wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od daty odbioru przesyłki co jest równoznaczne z tym, że zwroty dokonane po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
 2. W celu skorzystania z tego uprawnienia Klient winien poinformować Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy poprzez złożenie oświadczenia w tym przedmiocie. Odstąpienie powinno mieć formę pisemną,- przesłaną listem poleconym, bądź formę elektroniczną. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do Regulaminu i jest dostępny na stronie internetowej Sprzedawcy. Wypełnienie Formularza jest niezbędne w procedurze rozpatrzenia zwrotu.
 3. Wraz ze złożeniem przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy (rozumianego jako nadanie listu poleconego lub wysłanie oświadczenia drogą elektroniczną), Klient winien dokonać zwrotu towaru poprzez jego wysyłkę na następujący adres: TYSZERT Ilona Leszczyńska, ulica Macieja Rataja 18, 07-205 Rząśnik. Rekomendowane jest odesłanie towarów wraz z czytelnie wypełnionym Formularzem Zwrotu przesyłką rejestrowaną dla zachowania dowodu odesłania towarów do Sprzedawcy. Nie załączenie Formularza Zwrotu może utrudnić, wydłużyć lub uniemożliwić sprawną realizację zwrotu środków na rachunek Klienta.
 4. Warunkiem dokonania zwrotu jest odesłanie produktu w formie nie noszącej śladów użytkowania wraz z kompletem metek, oryginałem lub kopią dowodu zakupu (paragon, faktura VAT, wyciąg z konta) oraz czytelnie wypełnionym Formularzem Zwrotu.
 5. W przypadku odesłania produktów noszących ślady użytkowania (np. wyprane), nie posiadających oryginalnych metek lub też bez dowodu zakupu (paragon, faktura), zwrot nie będzie mógł zostać zrealizowany, a produkt zostanie odesłany z powrotem na adres Klienta.
 6. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane kwoty pieniężne wraz z kosztami przesyłki (za wyjątkiem kosztów dodatkowych, a wynikających z wybranego przez Klienta innego niż najtańszy sposobu dostarczenia towaru). Za koszty przesyłki rozumie się koszty przesyłki, jakie Klient poniósł w związku z zakupem towaru, nie zaś z jego zwrotem – Sprzedawca nie zwraca kosztów nadania przesyłki zwrotnej. Zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku częściowego odstąpienia od umowy, Sprzedawca nie zwraca kosztów przesyłki o których mowa powyżej. Zwrot otrzymanych kwot pieniężnych nastąpi na rachunek bankowy Klienta, z którego dokonał zapłaty za zamówienie, również w przypadku zamówień opłacanych za pobraniem. W przypadku zamówień opłaconych przez systemy szybkich płatności – zwrot za zamówienie nastąpi tą samą drogą, którą została zrealizowana płatność (tj. PayU, PayPal). W każdym przypadku odstąpienia Klient jest uprawniony do wskazania numeru rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot otrzymanych kwot pieniężnych. Klient nie ponosi kosztów Sprzedawcy dokonania zwrotu.
 7. Sprzedawca jest uprawniony do powstrzymania się ze zwrotem kwot pieniężnych do czasu otrzymania zwracanego towaru wraz z dokumentami koniecznymi do dokonania zwrotu – wypełniony Formularz oraz dowód płatności.
 8. Klient dokonuje zwrotu towaru na własny koszt. Klient winien zabezpieczyć zwracany towar przed uszkodzeniem w trakcie transportu. Klient nie ma możliwości wysłania paczek ze zwrotami na koszt Sprzedawcy. Paczki wysyłane za pobraniem lub z na koszt Sprzedawcy nie będą odbierane.
 9. Klient ponosi wobec Sprzedawcy odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towarów, w szczególności wynikłych z uszkodzenia towarów lub korzystaniem z nich w nieodpowiedni sposób. Zawarcie umowy na odległość przydaje Klientowi prawo do zbadania właściwości towarów i ewentualnego odstąpienia od umowy, jednakże nie daje prawa do korzystania z towarów w sposób nieograniczony. Sprzedawca ma prawo żądać pokrycia szkód i kosztów w przypadku gdy ustali, iż Klient korzystał z towarów sposób nieodpowiedni i niezgodny z przepisami.
 10. Zwroty nieposiadające kompletnych danych umożliwiających ich realizacje (produkt, paragon, formularz), nie będą rozpatrywane. Za kompletne informacje uważa się podanie w sposób czytelny następujących informacji: Imię i Nazwisko Klienta, numer zamówienia, data otrzymania paczki, nazwa i rozmiar produktu, numer rachunku bankowego, suma zwrotu, czytelny podpis. Klient ponosi odpowiedzialność za poprawność danych zawartych w Formularzu Zwrotu.
 11. informacje o przyjęciu i postępach zwrotu znajdują się w panelu klienta na stronie Sprzedającego lub są udzielane drogą mailową. Klient nie otrzymuje dodatkowych informacji mailowych na temat akceptacji zwrotu. Zwrot środków na rachunek Klienta jest potwierdzeniem przyjęcia zwrotu towaru. O braku możliwości zrealizowania zwrotu – w uzasadnionych przypadkach (jak np. przekroczenie terminu lub towar ze śladami użytkowania), Klient zostanie powiadomiony drogą mailową, a następnie zostanie mu odesłany towar na adres wskazany w zamówieniu będącym przedmiotem zwrotu.
 1. Klient ma prawo wymiany towaru na inny w termie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przesyłki.
 2. Klient zobowiązany jest przesłać produkt będący przedmiotem wymiany na adres Sprzedającego wraz z wypełnionym Formularzem Wymiany. W formularzu konieczne jest wskazanie nowego modelu i rozmiaru. W celu sprawnej realizacji wymiany Klient powinien zweryfikować na stronie Sklepu lub pod adresem mailowym Sprzedawcy czy wybrany towar w ramach wymiany jest aktualnie dostępny.
 3. Wymiany na ten sam model w innym rozmiarze nie wymagają dołączania paragonu. Wymiany na inny model, wymagają, ze względów księgowych, dołączenia dowodu płatności.
 4. Sprzedawca ma obowiązek zrealizować wymianę w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. W przypadku braku dostępności towaru wybranego w ramach wymiany, Klient zostanie o tym poinformowany drogą mailową oraz zostanie mu zaproponowany inny towar lub możliwości odstąpienia od umowy.
 5. Sprzedawca ponosi wobec Klienta odpowiedzialność na zasadzie rękojmi określonej w w ustawie – Kodeks cywilny, a więc za wady fizyczne towarów oraz za ich wady prawne.
 6. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji, o ile wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia odebrania zamówienia.
 7. Celem skorzystania z prawa do reklamacji Klient winien odesłać reklamowany towar na adres Sklepu (TYSZERT Ilona Leszczyńska, ulica Macieja Rataja 18, 07-205 Rząśnik) wraz z opisem stwierdzonych wad – poprzez wypełnienie Formularza Reklamacji dostępnego na stronie internetowej Sprzedawcy. Do reklamacji winien zostać dołączony oryginał lub kopia paragonu (faktury VAT) oraz podany numer zamówienia.
 8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca  w pierwszej kolejności naprawi uszkodzony towar bądź wymieni towar na nowy nieposiadający wad. Jeśli naprawa lub wymiana towaru nie będzie możliwa, Sprzedawca zwróci koszty produktu wraz z kosztami przesyłki reklamowanego produktu.
 9. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 10. Gdy Sprzedawca uzna reklamację za niezasadną, odeśle towar do Klienta oraz udzieli na piśmie informacji o przyczynie nieuznania reklamacji. Jeżeli towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 1. Poprzez skorzystanie z funkcjonalności Sklepu Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez TYSZERT Ilona Leszczyńska z siedzibą w: 07-205 Rząśnik, Marii Konopnickiej 20, który w tym zakresie pełnić będzie funkcję administratora danych osobowych. Dane osobowe udostępnione przez Klienta obejmują w szczególności imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu. Dane osobowe Sprzedawca wykorzystywać będzie wyłącznie do realizacji zamówień oraz do przesyłania (o ile Klient wyrazi na to zgodę) informacji o nowych towarach, ofertach promocyjnych i treściach reklamowych.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do gromadzenia danych osobowych z najwyższą starannością oraz do chronienia tych danych przed dostępem osób nieuprawnionych. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
 3. Klient ma prawo odmówić podania danych osobowych, jednakże w takim przypadku Sprzedawca nie będzie miał możliwości realizacji zamówienia.
 1. Regulamin stanowi integralną część zamówienia oraz zawieranej umowy sprzedaży. W przypadku wprowadzania zmian w Regulaminie, Strony związane są Regulaminem obowiązującym w dacie złożenia przez Klienta zamówienia.
 2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 3. Sprzedawca informuje Klienta, iż Klient ma możliwość złożenia skargi na Sprzedawcę w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE), która stanowi internetowy system rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (dalej: Platforma ODR), dostępne pod adresem ec.europa.eu/odr. Sprzedawca informuje, iż wskazana metoda rozstrzygania sporów ma charakter dobrowolny, czyli Sprzedawca nie jest zobowiązany do skorzystania z tej metody rozwiązywania sporów.
 4. Spory pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem rozpatrywać będą właściwe sądy powszechne.
 5. Gdyby którekolwiek z postanowień Regulaminu było lub miało stać się nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają dla Stron wiążące. Nieważne postanowienia Regulaminu zostaną zastąpione przez Sprzedawcą zapisami zgodnymi z prawem.
 1. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do zdjęć produktów należą do Sprzedającego.
 2. Zabrania się korzystania ze Sklepu w sposób naruszający uprawnienia Sprzedającego bądź innych podmiotów.
 3. Zabronione jest rozpowszechnianie bez zgody Sprzedającego jakichkolwiek elementów Sklepu (opisów bądź zdjęć produktów), w tym w szczególności loga Sklepu.

Polityka prywatności i cookies TYSZERT

Niniejsza polityka prywatności i cookies (dalej zwana „Polityką”) zawiera informacje związane z przetwarzaniem przez administratora strony internetowej www.tyszert.com Twoich danych osobowych, jak również z wykorzystywaniem plików cookies. Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

Administratorem Twoich danych jest Ilona Leszczyńska prowadząca działalność pod firmą Tyszert, z siedzibą w 07-205 Rząśnik, przy ulicy Marii Konopnickiej 20  dalej zwana „Administrator”ub „Tyszert”. 

Możesz kontaktować się z Administratorem drogą mailową pisząc na adres: info@tyszert.com.

ZWAŻYWSZY ŻE, Administrator prowadzi sklep internetowy z odzieżą pod marką Tyszert;
ZWAŻYWSZY ŻE, Administrator w celu prowadzenia wyżej opisanej działalności przetwarza, gromadzi i wykorzystuje dane osobowe klientów; 

Administrator niniejszym oświadcza: 

Administrator zastosował środki organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności zabezpieczył dane osobowe użytkownika przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 1. Dane klienta będą przetwarzane w celu:
  a. spełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji praw klienta i w związku z tym archiwizowania jego żądań kierowanych do Administratora lub w celu informowania klienta o zagrożeniach dla jego prywatności – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  b. spełnienia obowiązków z zakresu prawa podatkowego – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  c. zawarcia i wykonania umowy – kiedy klient rejestruje konto w sklepie internetowym Tyszert lub kiedy dokonuje zakupy za pośrednictwem platformy internetowej www.tyszert.com – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  d. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – np. jeśli Klient złoży reklamację – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  d. wysyłania newslettera, czyli informacji o nowościach i promocjach –– art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  e. tworzenia profilu Klienta na podstawie jego preferencji i upodobań w celu wysyłania spersonalizowanej reklamy – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  f. Tworzenia profilu klienta na podstawie jego preferencji i upodobań oraz dokonanych zakupów – w celu przyznania klientowi rabatu – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 2. Administrator oświadcza, że będzie przetwarzał dane Klienta przez następujący czas:
  a. spełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji praw Klienta i w związku z tym archiwizowania żądań Klienta kierowanych do Administratora oraz informowania Klienta o zagrożeniach dla jego prywatności – do czasu upływu terminów przedawnienia,
  b. spełnienia obowiązków z zakresu prawa podatkowego – przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego,
  c. zawarcia i wykonania umowy – kiedy Klient rejestruje konto na platformie internetowej Tyszert lub kiedy dokonuje zakupu na stronie internetowej www.tyszert.com – do upływu terminów przedawnienia,
  d. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – np. jeśli Klient złoży reklamację – do upływu terminów przedawnienia,
  e. wysyłania newslettera, czyli informacji o nowościach i promocjach – do czasu utraty przydatności, chyba że klient wcześniej wycofa swoją zgodę,
  f. tworzenia profilu klienta na podstawie Twoich preferencji i upodobań w celu wysyłania klientowi spersonalizowanej reklamy – do czasu wniesienia przez klienta sprzeciwu,
  g. tworzenia profilu klienta na podstawie jego preferencji i upodobań oraz dokonanych zakupów – w celu przyznania klientowi rabatu – do czasu utraty przydatności, chyba że wcześniej klient wycofa swoją zgodę.
 3. Podanie danych Klienta jest:
  a. obowiązkiem prawnym – kiedy wymagają tego przepisy prawa
  b. warunkiem zawarcia umowy – kiedy klient rejestruje konto lub dokonuje zakupów,
  c. warunkiem wysyłania klientowi informacji o nowościach i promocjach – odnośnie newslettera
  d. warunkiem przesyłania klientowi spersonalizowanych reklam lub udzielania rabatów – odnośnie tworzenia profilu klienta.
 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych na gruncie RODO klientowi przysługują następujące uprawnienia:
  a. prawo do informacji, jakie dane osobowe klienta są przez przetwarzane oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest bezpłatne, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;
  b. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) klient ma prawo zażądać ich sprostowania;
  c. w określonych sytuacjach klient może zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być Administratorowi potrzebne; kiedy skutecznie zostanie cofnięta zgoda na ich przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania danych doszło niezgodnie z prawem; jeśli konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego;
  d. w przypadku, gdy dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania zawartej umowy, klient ma prawo przenieść swoje dane do innego administratora;
  e. jeśli klient uzna, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych, klient może również zażądać, aby Administrator przez określony czas,(np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;
  f. Administrator przetwarza dane osobowe klienta m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania klient ma możliwość wyrażenia sprzeciwu i wycofania swojej zgody;
  g. w celu przetwarzania danych osobowych klienta w związku z prowadzoną działalnością Tyszert poprosił lub poprosi klienta o wyrażenie zgody. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wysłanej wiadomości mailowej;
  h. klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Administrator oświadcza, że platforma korzysta z plików „cookies” (ciasteczka).
 2. Rozpoczynając korzystanie ze strony internetowej klient akceptuje poprzez aktywację przycisku “Akceptuj” umieszczenie przez stronę internetową na urządzeniu klienta (np. komputerze, telefonie) plików cookies.
 3. Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie użytkownika lub osób trzecich.
 4. Administrator może umieszczać na urządzeniu użytkownika i osób trzecich zarówno pliki trwałe jak i tymczasowe.
 5. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:
  a. zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Platformy,
  b. statystycznym,
  c. przystosowania Platformy do preferencji Użytkowników.
 6. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast w stosunku do plików trwałych zamknięcie przeglądarki nie powoduje ich usunięcia.
 7. Administrator korzysta z Google Analytics, które używa plików cookies znajdujących się na urządzeniu Użytkownika i osób trzecich w celu sporządzenia statystyk odnośnie wielkości ruchu na platformie oraz sposobu korzystania z platformy.
 8. Administrator korzysta z serwera, który zapisuje automatycznie w logach serwera w celu analizy pracy systemu informatycznego informacje dotyczące urządzenia, którego użytkownicy używają łącząc się z platformą tj. o typie urządzenia i przeglądarki z jakiej korzysta Użytkownik, o IP komputera Użytkownika, dacie i godzinie wejścia, tekstowy opis zdarzenia, kwalifikacja zdarzenia.
 9. Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możesz sprawdzić czy na Twoim urządzeniu zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez stronę internetową lub inne strony. Jednakże usunięcie lub zablokowanie plików cookies może spowodować problemy z korzystaniem ze strony internetowej. Więcej informacji o usuwaniu, modyfikacji lub blokowaniu plików cookies znajdziesz pod adresem http://www.cookiecentral.com/faq/.
 10. Zgodnie z międzynarodowymi standardami NAI (https://www.networkadvertising.org/), Administrator przechowuje je przez okres do pięciu lat.
 1. Polityka obowiązuje od dnia 1.01.2019 roku. Informacje o jakiekolwiek zmianie Polityki zostaną klientowi udostępnione drogą mailową na adres podany podczas rejestracji konta użytkownika.

Regulamin programu lojalnościowego „Dziewczyny Tyszerta”

 1. Regulamin określa zasady działania programu lojalnościowego zwanego dalej: „Programem” dla klientów TYSZERT.
 2. Organizatorem programu jest TYSZERT Ilona Leszczyńska, działająca na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej CEDIG, NIP:7621912103, REGON: 147201960, ulica Marii Konopnickiej 20, 07-205 Rząśnik, adres e-mail: info@tyszert.com zwany dalej: „Organizatorem” lub „TYSZERT”.
 3. Program obejmuje klientów TYSZERT dokonujących zakupów w sklepie internetowym TYSZERT dostępnym pod adresem: https://tyszert.com.
 1. Program „Dziewczyny TYSZERTA” skierowany jest zarówno do tych klientów, którzy są z TYSZERTEM od lat, jak i do klientów nowych, którzy rozpoczynają zakupy w TYSZERT a chcą znać korzyści i zasady związane z dołączeniem do grona „Dziewczyn TYSZERTA.”
 2. Program ma na celu docenienie lojalności stałych klientów TYSZERT oraz zachęcenie nowych klientów do dalszych zakupów poprzez dedykowane im akcje marketingowe i okolicznościowe rabaty oraz inne korzyści o których mowa w pkt. IV ppkt. 7 niniejszego regulaminu.
 1. Uczestnikiem programu jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, bez względu na kraj zamieszkania, która spełniła warunki określone w punkcie III niniejszego regulaminu oraz wyraziła zgodę uczestnictwa w programie (stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu), zwana dalej „Uczestnikiem”.
 2. Uczestnikiem Programu może zostać również osoba niepełnoletnia pod warunkiem wyrażenia zgody jej prawnego opiekuna.
 3. Warunkiem rozpoczęcia uczestnictwa w Programie jest rejestracja w sklepie internetowym dostępnym pod adresem: https://tyszert.com oraz dokonanie w przeciągu osiemnastu miesięcy zakupów na kwotę 3 000 PLN (trzy tysiące złotych). Dla uniknięcia wątpliwości powyższy termin liczony jest od dnia pierwszych zakupów w sklepie internetowym.
 4. Za zakupy uważa się wszystkie zrealizowane przez danego Uczestnika zamówienia w ww. sklepie internetowym, z wyłączeniem dokonanych w tym czasie zwrotów.
 5. Program Lojalnościowy dedykowany jest Uczestnikom dokonującym zakupów bezpośrednio w sklepie internetowym Organizatora, z wyłączeniem zakupów w sklepach partnerskich oraz na aukcjach internetowych.
 1. Aby przystąpić do Programu w pierwszej kolejności należy zarejestrować się w sklepie internetowym Organizatora dostępnym pod adresem https://tyszert.com.
 2. Następnie należy dokonać zakupów na kwotę 3 000 PLN (słownie: trzech tysięcy złotych) w ciągu osiemnastu miesięcy.
 3. Każdy klient, który spełni powyższe warunki wysyła informację do Organizatora o dokonanych przez niego zakupach na adres mailowy: kasia@tyszert.com w tytule wpisując “Program Lojalnościowy”.
 4. Organizator weryfikuje zgłoszenia w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od momentu wysłania wiadomości przez klienta na podany wyżej adres mailowy. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyłącznie tych zgłoszeń, które zostały nadane zgodnie ze schematem opisanym w niniejszym regulaminie, na podany adres mailowy: kasia@tyszert.com
 5. Po pozytywnej weryfikacji Organizatora, Klient otrzyma drogą elektroniczną formularz zgody uczestnictwa w Programie, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 6. Po wyrażeniu zgody uczestnictwa o której mowa powyżej, Uczestnik przystępuje do Programu.
 7. Uczestnik w ramach Programu otrzymuje przez cały okres obowiązywania Programu następujące korzyści:
  a. 10% rabatu na powitanie – Uczestnik otrzyma jednorazowy kod promocyjny przesyłany drogą mailową;
  b. bezpłatne dostawy i wymiany – w przypadku przesyłek kurierskich i pocztowych na terenie kraju jednak nie więcej niż 12 (dwanaście) przesyłek w ciągu roku kalendarzowego; w przypadku paczek zagranicznych jednak nie więcej niż 6 (sześć) paczek w ciągu roku kalendarzowego;
  c. dedykowane oferty i rabaty specjalne;
  d. akcje okolicznościowe.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji tj. 01.10.2018 i z uwzględnieniem postanowień pkt VII ppkt.2 obowiązuje przez cały czas trwania Programu.
 9. Jednocześnie mając na uwadze zaangażowanie i stałość dotychczasowych klientów, którzy z chwilą startu Programu spełniają juz wymogi o których mowa w pkt. III regulaminu, w szczególności te opisane w ppkt.3, TYSZERT przygotował bazę Uczestników „na start” ( zwana dalej: ”Bazą Na Start”), którzy wraz z momentem uruchomienia Programu otrzymają od TYSZERT zaproszenie do udziału w Programie.
 10. Przy tworzeniu Bazy Na Start TYSZERT kierował się wyłącznie kryteriami opisanymi w pkt. III niniejszego regulaminu, tak aby nikogo, kto spełnia kryteria nie pominąć. Jeśli jednak ktokolwiek z dotychczasowych klientów nie dostał zaproszenia do uczestnictwa w Programie a posiada dowody zakupu na kwotę co najmniej 3.000 PLN (trzech tysięcy) złotych dokonanych w ciagu osiemnastu miesięcy z wyłączeniem zwrotów oraz spełnia pozostałe kryteria opisane w pkt. III regulaminu, proszony jest o dokonanie reklamacji w sposób zgodny ze schematem opisanym poniżej w art. V Reklamacje oraz dołączenie dowodów zakupu.
 1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z funkcjonowaniem Programu Uczestnik powinien informować Organizatora w drodze reklamacji.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania.
 3. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.
 4. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez podany adres mailowy. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.
 1. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Uczestników biorących udział w Programie odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Administratorem danych osobowych jest TYSZERT Ilona Leszczyńska z siedzibą w Rząśniku (07-205) przy ul. Marii KONOPNICKIEJ 20. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych należy kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: info@tyszert.com.
 3. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w związku z uczestnictwem w programie lojalnościowym TYSZERT oraz w celach marketingowych – wyłącznie w zakresie marketingu usług własnych. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas uczestnictwa w programie lojalnościowym marki TYSZERT i niezwłocznie zostaną z niego usunięte – po wycofaniu zgody przez Uczestnika.
 4. Ponadto TYSZERT informuje, że Uczestnik Programu TYSZERT ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania danych lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Dane osobowe zebrane przez Organizatora mogą zostać przekazane upoważnionym organom państwowym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Organizator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 1. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Programu należy kierować na adres e-mail: kasia@tyszert.com
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz warunków uczestnictwa i zasad funkcjonowania Programu w każdym czasie. Organizator poinformuje Uczestników o wprowadzonych zmianach wybranym przez siebie kanałem komunikacji.
 3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu zostanie uznane za nieważne lub prawnie wadliwe, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.